Termos e condicións de uso

TITULARIDADE

Cumprindo o artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, faise constar que esta páxina corresponde á entidade:

  • Denominación social: E2K Global Business Solutions, S.A. (E2K)
  • CIF:  A02313450
  • Domicilio fiscal: C/ Alberto Alcocer, 5. 1º dcha. 28036 Madrid
  • Domicilio para os efectos de notificación: C/ Marzo, 23. Bajos. 02002 Albacete
  • Correo electrónico: e2k@e2kglobal.com
  • Nome dominio: mvpql.es
  • Teléfono: 902 11 49 13
  • Inscrición da entidade: Rexistro Mercantil de Madrid, tomo 26606, libro 0, folio 5.

Data da última modificación/actualización do presente aviso legal: 07/07/2015.

 

USUARIOS

O acceso e/ou uso deste portal de E2K (mvpql.es) atribúe a condición de USUARIO, que acepta, dende o devandito acceso e/ou uso, as condicións de uso aquí reflectidas.

 

USO DO PORTAL

mvpql.es proporciona o acceso a multitude de informacións, servizos ou datos (de aquí en diante, os contidos) en Internet pertencentes a E2K ou aos propietarios da licenza aos que o USUARIO poida ter acceso. O USUARIO asume a responsabilidade do uso do portal. A devandita responsabilidade esténdese ao rexistro (en caso de ser necesario) para acceder a determinados servizos ou contidos. No devandito rexistro o USUARIO será responsable de achegar información veraz e lícita. Como consecuencia deste rexistro, ao USUARIO pódeselle proporcionar un contrasinal do que será responsable, e comprometerase a facer un uso dilixente e confidencial deste. O USUARIO comprométese a facer un uso adecuado dos contidos e servizos que E2K pode ofrecer a través do seu portal e con carácter enunciativo pero non limitativo, a non os empregar para (i) incorrer en actividades ilícitas, ilegais ou contrarias á boa fe e á orde pública; (ii) difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apoloxía do terrorismo ou atentatorio contra os dereitos humanos; (iii) provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos de E2K, dos seus provedores ou de terceiras persoas, introducir ou difundir na rede virus informáticos ou calquera outros sistemas físicos ou lóxicos que sexan susceptibles de provocar os danos anteriormente mencionados; (iv) intentar acceder e, se é o caso, utilizar as contas de correo electrónico doutros usuarios e modificar ou manipular as súas mensaxes. E2K reserva o dereito de retirar todos aqueles comentarios e achegas que vulneren o respecto á dignidade da persoa, que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra a xuventude ou a infancia, a orde ou a seguridade pública ou que, ao seu xuízo, non resultasen adecuados para a súa publicación. En calquera caso, E2K non será responsable das opinións vertidas polos usuarios a través dos foros, chats, ou outras ferramentas de participación.

 

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

E2K por si ou como cesionaria, é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial da súa páxina web, así como dos elementos contidos nesta (a título enunciativo, imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais usados, programas de ordenador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc.), titularidade de E2K ou ben dos propietarios da licencia. Todos os dereitos reservados. En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, parágrafo segundo, da Lei de propiedade intelectual, quedan expresamente prohibidas a reprodución, a distribución e a comunicación pública, incluída a súa modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización de E2K. O USUARIO comprométese a respectar os dereitos de Propiedade intelectual e industrial titularidade de E2K. Poderá visualizar os elementos do portal e mesmo imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu ordenador ou en calquera outro soporte físico sempre e cando sexa, única e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado. O USUARIO deberá absterse de suprimir, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivese instalado nas páxinas de E2K.

 

ENDEREZOS IP

Os servidores do sitio web poderán detectar de xeito automático o enderezo IP e o nome de dominio utilizados polo usuario. Unha enderezo IP é un número asignado automaticamente a un ordenador cando este se conecta a Internet. Toda esta información é rexistrada nun ficheiro de actividade do servidor debidamente inscrito que permite o posterior procesamento dos datos co fin de obter medicións, unicamente estatísticas, que permitan coñecer o número de impresións de páxinas, o número de visitas realizadas aos servizos web, a orde de visitas, o punto de acceso, etc.

 

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE

E2K non se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen ocasionar, a título enunciativo: erros ou omisións nos contidos, falta de dispoñibilidade do portal ou a transmisión de virus ou programas maliciosos ou lesivos nos contidos, a pesar de adoptar todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo.

 

MODIFICACIÓNS

E2K reserva o dereito de efectuar sen aviso previo as modificacións que considere oportunas no seu portal; pode cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través deste como a forma na que estes aparezan presentados ou localizados no seu portal.

 

ENLACES

No caso de que en mvpql.es se dispuxesen enlaces ou hipervínculos cara a outros sitios de Internet, E2K non exercerá ningún tipo de control sobre os devanditos sitios e contidos. En ningún caso E2K asumirá responsabilidade ningunha polos contidos dalgún enlace pertencente a un sitio web alleo, nin garantirá a dispoñibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade de calquera material ou información contida en ningún dos devanditos hipervínculos ou outros sitios de Internet. Igualmente, a inclusión destas conexións externas non implicará ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas entidades conectadas.

 

DEREITO DE EXCLUSIÓN

E2K reserva o dereito a denegarlle ou retirarlle o acceso ao portal e/ou aos contidos e/ou servizos ofrecidos sen necesidade de aviso previo, a instancia propia ou dun terceiro, a aqueles usuarios que incumpran as presentes condicións de uso.

 

XENERALIDADES

E2K perseguirá o incumprimento das presentes condicións así como calquera utilización indebida do seu portal e exercerá todas as accións civís e penais que lle poidan corresponder en dereito.

 

MODIFICACIÓN DAS PRESENTES CONDICIÓNS E DURACIÓN

E2K poderá modificar en calquera momento as condicións aquí determinadas, e serán debidamente publicadas como aquí aparecen. A vixencia das citadas condicións irá en función da súa exposición e estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.

 

SEGURIDADE

O sitio web utiliza técnicas de seguridade da información xeralmente aceptadas na industria, tales como firewalls, procedementos de control de acceso e mecanismos criptográficos, todo iso co obxecto de evitar o acceso non autorizado aos datos. Para lograr estes fins, o usuario/cliente acepta que o prestador obteña datos para os efectos da correspondente autenticación dos controis de acceso.

 

LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICIÓN

A relación entre E2K e o USUARIO rexerase pola normativa española vixente e calquera controversia someterase aos xulgados e tribunais que corresponda.